Euthanasieverklaring

Uw notaris aan huis

Euthanasieverklaring

Er zijn weinig dingen die zeker zijn in het leven, behalve dan dat we belasting moeten betalen.
Maar ook de dood is natuurlijk een element in het leven waar niemand aan ontkomt.
De vraag is natuurlijk of het sterven persé gepaard moet gaan met mensonterend lijden.
Wat echter voor de één mensonterend is, is dat voor de ander niet of minder het geval.
Toch zijn er in de loop der jaren min of meer objectieve criteria vastgelegd, waaronder mensen een euthanasieverklaring kunnen (laten) opstellen.
Wanneer u ooit door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook kom te verkeren in een geestelijke of lichamelijke toestand die voor u geen of nauwelijks enig uitzicht biedt op terugkeer tot een menswaardige levensstaat kunt u in een euthanasieverklaring laten opnemen:

a. dat op u geen levensverlengende technieken worden toegepast en men u laat sterven onder voortzetting van verzachtende behandelingen (pijnbestrijding) en met een goede verzorging tot mijn dood; en
b. dat, voor zover het volgen van de sub a. geuite wens niet voldoende resultaat mocht hebben en er andere mogelijkheden bestaan die het u mogelijk maken op milde wijze te sterven, van die mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

Tevens kunt u in de akte laten opnemen, dat voor het geval de u behandelende arts niet aan uw verzoek kan of wil voldoen, u verzoekt dat deze behandeling onverwijld wordt overgedragen aan een andere arts die daaraan wel kan of wil voldoen.

Nadere toelichting bij de euthanasieverklaring.
Op grond van de wet kan een meerderjarige patiënt een gemachtigde aanwijzen die beslissingen neemt over het instellen van medische behandelingsovereenkomsten, wanneer de patiënt niet in staat is dat zelf te doen. Is er een curator of mentor benoemd dan treedt deze op en wordt de aanwijzing van de patiënt tot het benoemen van een gemachtigde niet gevolgd.
Ontbreekt een gemachtigde of treedt deze niet op dan zal de arts de echtgenoot of andere levensgezel c.q. een ouder, kind, broer of zus van de patiënt vragen op te treden.

Het benoemen van een gemachtigde kan ook zonder euthanasieverklaring vastgelegd worden

Geen enkele arts kan verplicht kan worden euthanasie toe te passen.

De cliënt dient zelf te zorgen dat afschriften van de euthanasieverklaring gegeven worden aan zijn huisarts en de gemachtigde personen.
Alhoewel de termijn (de normale werkinsgduur van de euthanasieverklaring) van vijf jaar niet op de wet gebaseerd is, houdt de KNMG vast aan deze termijn, omdat de arts zeker wil weten dat de patiënt redelijk recent een wens tot euthanasie geuit heeft. Dit betekent dat een verklaring die ouder dan 5 jaar is, niet bij voorbaat ongeldig is. Echter een arts kan, wanneer hij niet zeker weet of de patiënt nog steeds euthanasie wenst, een oudere verklaring makkelijker naast zich neerleggen.
Het is dus raadzaam om iedere twee jaren bij de huisarts uw euthanasieverklaring schriftelijk te laten bevestigen.